ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
==================================

Η Ιστοσελίδα https://www.westwind.gr παρέχει στον χρήστη πρόσβαση στην υπηρεσία https://www.westwind.gr αποκλειστικά για προσωπική του χρήση. Όλο το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται, μεταδίδονται ή μεταφέρονται στην υπηρεσία  https://www.westwind.gr, συμπεριλαμβανομένων, των άρθρων, κειμένων, φωτογραφιών, εντύπων, και σημάτων, κλπ, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Ιστοσελίδα https://www.westwind.gr, οι συνεργάτες της, εκείνοι που την αδειοδοτούν ή διαφημίζονται είναι κύριοι του περιεχομένου. Ο χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα τροποποιήσει, εκδώσει, μεταδώσει, πωλήσει, αναπαράγει, διανείμει, εμφανίσει ή εκμεταλλευτεί εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο στο https://www.westwind.gr, καθώς και ότι δεν θα παραποιήσει τα σήματα που περιέχονται σε αυτό το περιεχόμενο. Ο χρήστης δεν δικαιούται να τροποποιήσει το περιεχόμενο, ούτε να τροποποιήσει ή να αφαιρέσει από το περιεχόμενο σήμα, έμβλημα ή άλλη δήλωση σχετική με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μέσω της Ιστοσελίδας https://www.westwind.gr μπορεί να διανέμεται περιεχόμενο και πληροφορίες προερχόμενες από συνεργάτες ή τρίτους. Όλες οι δηλώσεις, προσφορές ή άλλες πληροφορίες που προέρχονται από τους ως άνω συνεργάτες ή τρίτους προέρχονται αποκλειστικά από αυτούς και όχι από την Ιστοσελίδα https://www.westwind.gr

 

Ο χρήστης συμφωνεί, δηλώνει και εγγυάται ότι θα χρησιμοποιήσει το https://www.westwind.gr σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, σύννομα και για νόμιμους σκοπούς. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο χρήστης δηλώνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το https://www.westwind.gr

– για να βλάψει ανήλικους
– για να παραλάβει ή να μεταφέρει περιεχόμενο που προσβάλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, περιεχόμενο εμπιστευτικό, πορνογραφικό, ρατσιστικό, απειλητικό ή με άλλο τρόπο βλαπτικό
– για να μεταφέρει περιεχόμενο που έχει ιούς ικανούς να καταστρέψουν ή να βλάψουν την Ιστοσελίδα https://www.westwind.gr  ή άλλους χρήστες
– για hacking ή για μεταφορά ή παράδοση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή αλυσιδωτών επιστολών ή spam κάθε είδους, επιστολών πυραμίδας ή με άλλο τρόπο να εμποδίσει άλλους από τη χρήση της υπηρεσίας https://www.westwind.gr ή για να βλάψει ή να καταστρέψει με άλλο τρόπο την εικόνα και τη φήμη της Ιστοσελίδας https://www.westwind.gr ή τρίτους για να αποκαλύψει ευαίσθητα ή άλλα προσωπικά δεδομένα δικά του ή τρίτων σε chats ή παρόμοιες υπηρεσίες.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Ιστοσελίδα  https://www.westwind.gr  διατηρεί το δικαίωμα να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη που η Ιστοσελίδα https://www.westwind.gr λαμβάνει και συλλέγει μέσω της υπηρεσίας. Οι χρήστες έχουν τα δικαιώματα των άρθρων 11 and 13 του ν.2472/1996. Η Ιστοσελίδα https://www.westwind.gr δεν αποκαλύπτει ούτε δημοσιεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Η Ιστοσελίδα  https://www.westwind.gr δεν ευθύνεται έναντι χρηστών εξαιτίας τυχόν διαρροής των προσωπικών τους δεδομένων, προερχόμενης από χρήση προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων, προσφερομένων μέσω της υπηρεσίας Ιστοσελίδας https://www.westwind.gr

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κάθε διαφορά μεταξύ χρηστών και Ιστοσελίδας https://www.westwind.gr ρυθμίζεται από το Ελληνικό Δίκαιο και υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε πληροφορία αναφορικά με την υπηρεσία, οι χρήστες της υπηρεσίας

μπορούν να στείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@westwind.gr

Η Ιστοσελίδα https://www.westwind.gr δικαιούται οποτεδήποτε να τροποποιήσει, αλλάξει ή διαγράψει ένα ή όλους τους παρόντες όρους χρήσης ή να προσθέσει νέους όρους χρήσης. Κάθε τέτοια τροποποίηση, αλλαγή ή διαγραφή θα είναι ισχυρή από την δημοσίευση της στην υπηρεσία Ιστοσελίδας https://www.westwind.gr . Με τη χρήση της υπηρεσίας Ιστοσελίδας https://www.westwind.gr μετά από την κατά τα άνω δημοσίευση, τεκμαίρεται ότι ο χρήσης αποδέχεται όλες τις αλλαγές, τροποποιήσεις ή διαγραφές. Η Ιστοσελίδα https://www.westwind.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, τροποποιεί, αναστέλλει, εμποδίζει ή σταματά τη χρήση μέρους ή όλης της υπηρεσίας Ιστοσελίδας https://www.westwind.gr οποτεδήποτε, για οποιονδήποτε λόγο ή και χωρίς λόγο, χωρίς ειδοποίηση και χωρίς να φέρει ευθύνη.